Osäkerheten

Brevet till kungen

Spår E / Kapellparken Fabian Philip anlände till Karlskrona som 19-åring. Hans liv präglades av motgångar men han lyckades trots detta bygga upp ett rikt liv för sig själv och sin familj. Segelsbuksfabriken medförde en hög social status och tillhandahöll inte bara flottan med material utan gav även människor i staden arbete. Philip kom att äga en prestigefylld fastighet inne i Karlskrona och även en herrgård, som medförde en säker plats inom stadens elit.

Men trots allt detta var det någonting som skavde: hans oro för vad som skall hända med hans barnbarn och arvtagare som inte var svenska medborgare och därför inte hade samma rättigheter som svenskar med luthersk tro.

I brev skrev Fabian Philip, 70 år gammal, till kungen, Karl XIV Johan.

Ett av breven till Kung Karl XIII från Fabian Philip

I brevet ber Philip kungen ge hans fem dottersöner svensk medborgarrätt. Dessa barnbarn är hans enda arvingar. Han skriver:

”Bland civiliserade länder är Sverige snart det enda, där judiska nationen ännu bibehålles på en lägre ståndpunkt än andra religionsförvanter, nästan överallt annorstädes har upplysningen och dess följeslagare toleransen, befriat dem från dessa förhatliga fjättror, öppnat för dem tillfället att förvärva sin andel av mänskliga rättigheter och förmåner. Följden har varit att judarna i andra länder, ingalunda stå efter sina kristna medbröder i upplysning, humanitet och allmänt gagn.”

Han hotar även med att själv flytta till ett annat närliggande land om inte kungen beviljar hans ansökan. Philip är, och anser sig vara, en viktig samhällsmedborgare vilket han förtydligar i brevet:

”Det är eders kungliga majestät bekant, att jag nära invid Karlskrona bedriver en segelduksfabrik, som icke blott förser eders kungliga Majestäts flotta med större delen av sitt behov av denna vara, utan även dagligen sysselsätter flera hundrade personer och utgör ett nödvändigt villkor för beståndet av Karlskrona stads betydliga fattigvårdsinrättning. Om denna fabrik nedlägges finnes näppeligen någon på orten som förmår en dylik sådan organisera och underhålla.

Jag äger dessutom icke obetydliga kapitaler, intecknade hos större och mindre possessionater uti denna och kringliggande provinser. Om jag nödgas på en gång uppsäga och indriva dem kan det ej utebliva att flera ansedda familjers förlägenhet och undergång därav beredas.”

Judereglementet avskaffades 1838 men vissa bestämmelser kom att kvarstå. Dessa rörde bl.a. äktenskapsbegränsningar samt vissa bestämmelser angående var judar tilläts bo och verka. Successivt förändrades dock livet för judarna i Sverige och 1870 innehar judar samma rättigheter som andra medborgare. De tilläts inneha högre ämbeten och det blev nu möjligt att kandidera till riksdagen och därmed delta i det politiska livet.

Fabian Philip gick bort den 27 september 1834 som en mycket rik man. Hans släkt lever vidare i Karlskrona.

Karikatyr av Fabian Philip Blekinge Museum

Fördjupning

Nyfiken på Ulrika Sparre

Vi träffas en stormig vinterdag i början av mars månad i Ulrika Sparres ateljé som ligger i ett industriområde i Solna, Stockholm.

Läs mer