INSAMLING 

Hjälp oss i vårt arbete

En av museets främsta uppgifter är att vårda och bevara samlingen så att även framtidens generationer kan ta del av det gemensamma kulturarvet. Kunskapen om kulturarvet ska dessutom göras tillgänglig i form av utställningar, programverksamhet, arkiv, visningar och publikationer.

I Judiska museets samling finns ca 1600 föremål, 5000 fotografier och ett 50-tal arkiv som berättar om judiskt liv i Sverige från 1700-talet fram till idag. Museet samlar, förvaltar och bevarar den judiska pusselbiten i det svenska kulturarvet. Vi arbetar aktivt med att komplettera museets samling av föremål med berättelser, ljud och bilder och sätter in dem i ett sammanhang för att ge nya perspektiv. Dock finns luckor, som vi med din hjälp kan fylla. 

Har du frågor eller vill du donera föremål? Kontakta oss på: samling (at) judiskamuseet.se eller 076-315 55 46.

Insamling ”Hitta hem”

Ett av våra insamlingsområden är aspekter av att hitta hem, eller åtminstone göra sig en plats att leva på. Det är den judiska erfarenheten att ständigt vara beredd på flykten och ta sig till en ny plats. Denna nya plats är sällan konfliktfri utan ger upphov till motstridigheter och identitetskrockar. Det är en vändpunkt i människors liv, vilket gör den intressant för en museisamling.

En stor lucka i Judiska museets samling gäller framförallt efterkrigstiden, åren 1945 till ca 1960. Vi vill veta mer om de människor som blev en del av det nya Sverige, och hur man hanterade att börja ett nytt liv på en ny plats efter Förintelsen.

Vad är ditt första minne från Sverige? Vi vill gärna ta del av vad du var med om eller vad du minns, dramatiska händelser som vardagsliv om försörjning och socialt liv. Kanske du har ett föremål du vill donera som knyter an till din berättelse och kan levandegöra den för en publik? Har du kanske kvar det första du införskaffade till ditt nya hem i Sverige?

Alla typer av föremål är intressanta
Du får gärna ta med foton eller föremål som illustrerar och knyter an till din berättelse och dina minnen. Vill du inte lämna ifrån dig dem fotograferar vi av dem, med din tillåtelse. Alla berättade bidrag bevaras i Judiska museets samling och kommer inte att publiceras utan ditt tillstånd. Dina skänkta föremål bevaras, vårdas och förvaltas i museets samling för kommande generationer, både till utställningar och forskning.

Beslut om förvärv

Beslut om förvärv tas av Judiska museets intendent och museichef efter de riktlinjer som Judiska museet styrelse fastslagit. Judiska museets följer gängse internationella, etiska riktlinjer som ICOM har upprättat, vid emottagande av nya föremål.

Stort tack för ditt engagemang!