VÄNFÖRENINGENS KANSLI OCH STYRELSE

Vänföreningens kansli

Telefon: 070-710 47 44 (telefontid måndag-fredag 13.00-16.00)
Postadress: Box 2056, 103 12  Stockholm
Bankgiro: 5329-3122
Organisationsnummer: 802413-1305

Vänföreningens styrelse

Ordförande:
Jenny Tenenbaum

Kassör:
Peter Christensen

Sekreterare:
Rut Milchner

Övriga ledamöter/suppleanter:
Annika Ehnwall
Hanna Feist
Yvonne Leff
Dan Nosell
Sara Wasersztrum

Självskriven ledamot i egenskap av museichef:
Christina Gamstorp

Verksamhetsberättelse

Årsberättelse för Judiska Museets Vänförening verksamhetsåret 2017
Judiska Museets Vänförening har som målsättning att i sin egenskap av vänförening till Judiska Museet bidra till att öka kunskapen om den judiska minoriteten och om judisk historia och tradition, såväl inom den egna gruppen som i samhället i stort.

Museets Vänförening är mycket aktiv och stödjer museet på flera plan. Museet fick från Vänföreningen under året betydande bidragsintäkter till driften (200 000 kr). Insamlingen till Nya Museet i samband med medlemsavgiftsaviseringsutskicket i december 2016 gav 36 300 kr.

Vid årsskiftet 2017–2018 hade Judiska Museets vänförening 856 medlemmar, varav 464 enskilda och 392 i par.

Styrelse
Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger. Årsmöte hölls den 21 maj.

Styrelsen har bestått av Per Christensen, Yvonne Leff, Rut Milchner, Dan Nosell, Jenny Tenenbaum och Sara Wasersztrum. Christina Gamstorp är självskriven ledamot i egenskap av museichef. Annika Ehnwall har varit adjungerad till styrelsen

Suppleanter har varit Hanna Feist-Wechselblatt och Lennart Wolff

Revisorer har Max Hüttner och Bertil Oppenheimer varit tillsammans med Joel Klein som revisorssuppleant.

I valberedningen har Bo Hyttner varit sammankallande och Annika Ehnwall ordinarie. Suppleant har Tomas Adler varit.

Bokgruppen med Hanna Feist-Wechselblatt och Lennart Wolff har arbetat med boken ”Tre systrar i Tullgarn” av Jan Winter som kommer att ges ut förmodligen i samband med att Museet åter öppnar.

Övrig verksamhet har legat nere då Museet har varit stängt.

Kansliet har skötts under året av Annika Ehnwall som Vänföreningen skrev ett avtal med i samband med Museets flytt till Gamla Stan. Det avtalet har förnyats.

Stockholm i mars 2018