VÄNFÖRENINGENS KANSLI OCH STYRELSE

Vänföreningens kansli

E-post: jmv@judiska-museet.se
Telefon: 070-101 56 88 (telefontid måndag-torsdag 13.00-16.00)
Postadress: Box 2056, 103 12  Stockholm
Plusgiro: 436 47 57-7
Bankgiro: 5580-4785
Organisationsnummer: 802413-1305 

Vänföreningens styrelse

Ordförande:
Ragnar Fridman

Sekreterare:
Rut Milchner

Övriga ledamöter:
Thomas Bloch
Yvonne Leff
Jenny Tenenbaum
Ulla Terling

Suppleanter:
Krystyna Asarnoj
Ralph Jacobsson
Henrik Radomski

Självskriven ledamot i egenskap av museichef:
Christina Gamstorp

Verksamhetsberättelse

Årsberättelse för Judiska Museets Vänförening verksamhetsåret 2015
Judiska Museets Vänförening har som målsättning att i sin egenskap av vänförening till Judiska Museet bidra till att öka kunskapen om den judiska minoriteten och om judisk historia och tradition, såväl inom den egna gruppen som i samhället i stort.

Museets Vänförening är mycket aktiv och stödjer museet på flera plan. Museet fick från Vänföreningen under året betydande bidragsintäkter till driften (210 000 kr).
Vid årsskiftet 2015-2016 hade Judiska Museets vänförening 1004 medlemmar, varav 552 enskilda (varav 29 gåvomedlemskap) och 452 i par (varav 2 i gåvomedlemskap).

Styrelse
Styrelsen har under året sammanträtt sju gånger. Årsmöte hölls den 22 mars.

Styrelsen har bestått av Ragnar Fridman, ordförande, Ralph Jacobsson, kassör, Rut Milchner, sekreterare, Krystyna Asarnoj, Thomas Bloch, Carl-Henrik Carlsson, Hanna Kessler, Yvonne Leff, Marianne Kaplan och Jenny Tenenbaum. Yvonne Jacobsson och senare från och med augusti Christina Gamstorp är självskriven ledamot i egenskap av museichef. Annika Ehnwall har varit adjungerad till styrelsen.

Suppleanter har varit Hanna Feist-Wechselblatt och Lennart Wolff.

Revisorer har Jan-Eric Blecher och Michael Pergament varit.

I valberedningen har Yvonne Jakobsson och Bo Hyttner ingått med Henrik Radomski som suppleant.

Programgruppen
Ledamöter har varit Carl Henrik Carlsson (sammankallande), Bo Hyttner, och Yvonne Leff.

Följande program har ordnats av vänföreningen 2015:
11/1 Georg Riedel berättade om sitt liv som musiker och sitt långa samarbete med Astrid Lindgren.
25/1 Bo Hyttner berättade om tillkomsten av Ingrid Bergmans sista film A women named Golda.
1/3 Emilia Degenius berättade om sin nyutkomna roman Åka skridskor i Warszawa och Hanna Feist-Wechselblatt läste valda delar ur den.
10/3 Håkan Blomqvist berättade om den judiska arbetarrörelsen Bunds verksamhet i Sverige och i andra länder.
19/4 Bo Bjelfvenstam berättade om sin morfars far Ernst Jacobsson, vår förste judiske arkitekt.
21/4 Thomas och Bertil Eriksson gjorde några nedslag i Förintelsens komplicerade historia.
3/5 Bo Hyttner visade Salvador Dalis tavelsvit Israels tolv stammar och samtalade om de tolv stammarna med Morton Narrowe.
31/5 Kristoffer Leandoer berättade om sina personliga upplevelser av Nobelpristagaren Patrice Modianos bok Den försvunna Dora Bruder.
25/8 Michael Lundholm berättade om rabbinerna i Stockholm 1780–1965.
20/9 Annika Ehnwall berättade om en sin egen svensk-judiska familjs förgreningar och historia.
25/10 Bo Hyttner berättade om kompositören Fanny Mendelssohn, syster till Felix, och Solveig Wikman spelade hennes musik.
1/11 Filmen ”Two sided story” visades och Suzanne Kaplan berättade och reflekterade över försoning.
22/11 Christer Lindberg/LeoLein förmedlade tankar kring den rysk-judisk-amerikanske Mark Rothkos konstnärskap.
8/12 Niclas Sennerteg berättade om sin bok Hakkorset och halvmånen som handlar om Hitlers kontakter med arabvärlden under 1930-talet.
15/12 Patric Lebenswerd berättade om sin forskning kring judisk svenska.

Programmen har varit uppskattade och välbesökta.

Museibladet
Tidningen har kommit ut med fyra nummer under året med Annika Ehnwall som redaktör.

Redaktionskommittén har under året har bestått av Ragnar Fridman, ansvarig utgivare, Annika Ehnwall, Rut Milchner, Yvonne Jacobsson nr 1-3. och Christina Gamstorp nr 4. Kommittén har träffats fyra gånger under året i samband med respektive nummers produktion.

Innehållet har varit varierat med rapporter från programkvällar, berättelser om Museets utställningar. Återkommande rubriker är t ex ”Vänföreningens ordförande har ordet” och ”Redaktörens funderingar”. Annonsackvisitionen har skötts av Annika Ehnwall.

Stockholm i mars 2016

Styrelsen, Judiska Museets Vänförening